ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์49 เดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตราด จัดตั้งเมื่อวันที่  13มกราคมพุทธศักราช2541  เป็นโรงเรียนในพระราชดำริ  โครงการทับทิมสยาม ในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ตั้งอยู่ที่  หมู่บ้านทับทิมสยาม01 หมู่  7  ตำบลด่านชุมพล  อำเภอบ่อไร่  จังหวัดตราด  มีพื้นที่ทั้งหมด  258ไร่ 1งาน  67ตารางวา  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อรองรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา  ในบริเวณรอยต่อชายแดนไทยกัมพูชา  ในภาคตะวันออก เปิดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา  แบบสหศึกษา  ประเภทอยู่ประจำต่อมาเมื่อมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์รับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์  เป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9 มีพระชนมายุครบ 84พรรษา  โดยให้อยู่ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เมื่อวันที่  30พฤษภาคมพุทธศักราช2556   กระทรวงศึกษาธิการ  จึงได้ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตราด  เป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์49  ปัจจุบันมี  นายวันชัยพิมพา  เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
จัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส  อย่างมีคุณภาพ  ตามมาตรฐาน  เน้นอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
          คำขวัญของโรงเรียน
รู้หน้าที่  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา  พัฒนาสังคม
          ปรัชญาของโรงเรียน
ปัญญา  โลกัสมิ  ปัชโชโต  ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
          สีประจำโรงเรียน
เหลือง  แดง
          ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นไผ่