คณะผู้บริหาร

นายวันชัย พิมพา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา