กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวมัทนา หนูแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวดาวเศวต วาวะกัน
พนักงานราชการ

นางสาวสุภาพร ผางน้ำคำ
พนักงานราชการ