กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง
พนักงานราชการ

นางสาวสุนทราภรณ์ อินอ่อน
พนักงานราชการ

นางสาวมัทนา หนูแก้ว
ครูผู้ช่วย