กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายทิพเนตร มีประหยัด
ครู คศ.3

นางสาวลีลาวดี ประดับบุญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวลัพธวรรณ ต้นสกุล
ครูผู้ช่วย

นางสาวฐิติมา ลีศิริรุ่งโรจน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์