กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววาริยา วงษ์สวัสดิ์
ครู คศ.1

นางสาวชญาน์นันท์ ตวงกระสินธุ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรพรรณ สวัสดิ์สุข
ธุรการ