กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายธัญญวัตร มะทีมา
ครู คศ.1