กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวิระพงษ์ วงค์พะไล
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวสใบทิพย์ เหลือสืบชาติ
ครูธุรการ