กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายศุภกฤต กิจจานนท์
ครูผู้ช่วย

นายปุรินทรธ์ ดำเสนา
พนักงานราชการ