กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายศุภกฤต กิจจานนท์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายปุรินทรธ์ ดำเสนา
ครูผู้ช่วย

นางสาวนันธิยา เจนไพร
พนักงานราชการ