กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางกมลชนกพร พิกุลทอง
ครู คศ.1

นายวรรณศักดิ์ กมลรัตนพิสุทธิ์
ครู คศ.2

นายจิรพงศ์ โชติมณี
ครู คศ.1

นายบรรณกร วงศ์แขกเหล้า
ครู คศ.1

นายธรณ์เทพ ลีศิริรุ่งโรจน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุภาวดี ชาวสวน
พนักงานราชการ