กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางกมลชนกพร พิกุลทอง
ครู คศ.2

นายจิรพงศ์ โชติมณี
ครู คศ.1