กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายไมตรี เสนคราม
ครู คศ.1

นางสาวพัชรี จันทะคาม
ครู คศ.1

นางสาวยุภาวดี เย็นรัมย์
ครูผู้ช่วย

นางสาววราภรณ์ พรมลี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ