กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายไมตรี เสนคราม
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชรี จันทะคาม
ครูผู้ช่วย

นางสาวยุภาวดี เย็นรัมย์
พนักงานราชการ

นางสาววราภรณ์ พรมลี
ครูผู้ช่วย