กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพัชรี จันทะคาม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวยุภาวดี เย็นรัมย์
ครู คศ.1